Archive for Power to heat

dena’s report on CO2 price

Next dena’s report, which I contributed to, is out! It is titled “Wirksamer Klimaschutz durch Preissignale? – Wege zur Zielerreichung 2030” (“Effective climate protection through price signals? – Ways to achieve the targets 2030”) and it is dena’s contribution to the CO2 price debate in Germany. It summarizes the results of a stakeholder dialoque organized by dena during the last couple of months.

About the report from the dena’s website:

“Die CO2-Bepreisung wird immer wieder diskutiert, wenn es darum geht, wie wirksame Emissionsreduktionen erreicht werden können. Das kürzlich von der Bundesregierung beschlossene “Klimaschutzprogramm 2030“ enthält wichtige Grundsatzentscheidungen zur CO2-Bepreisung. Die dena hat mit der Ideenschmiede CO2-Bepreisung einen Stakeholderprozess initiiert, um das Instrument aus verschiedenen Blickwinkeln zu bewerten. Die teilnehmenden Stakeholder aus Unternehmen, Verbänden, Gewerkschaften und NGOs debattierten über den wesentlichen Elementen verschiedener CO2-Bepreisungsmodelle. Der Abschlussbericht bietet eine Zusammenfassung der Argumente, Unterschiede und Schnittmengen zwischen den Konzepten und Akteursgruppen.”

You may find the whole report here.

First time representing the German Energy Agency (dena)

From 27th to 29th of May I was a part of the delegation of the German Energy Agency (dena) to the 25th Energy & Environment Fair & Conference ICCI in Istanbul.

In 28th of May I took part in the meeting of the German-Turkish Working Group “Sector Coupling and Energy Infrastructure” with representatives from the Turkish Energy Ministry and gave a presentation on storage technologies in Germany, including large scale battery storage systems (BSS) and the concept of “Netzboosters” (grid boosters) (see dena’s Twitter below). On the next day I participated in the conference on storage technologies in Germany and Turkey with German and Turkish experts. 

Both events were organized jointly be the dena and the German-Turkish Chamber of Commerce and Industry. It was a pleasure to be a part of the organization team as well as to share with the Turkish colleagues the knowledge about current situation and developments concerning storage of energy in Germany. I have also lernt a lot about the Turkish electricity system and the role of renewables. I am looking forward to the next meeting of the Working Group in Berlin!

Final report of the Enquete Commission “New Energy for Berlin – The Future of the Energy Industry Structures”

Ich freue mich sehr über das Ergebnis der über einjährigen Arbeit der Enquete-Kommission des Abgeordnetenhauses von Berlin, an der ich beteiligt war: den Abschlussbericht “Neue Energie für Berlin – Zukunft der energiewirtschaftlichen Strukturen”. Der Bericht wird auch bald in’s Englische übersetzt. Der Bericht ist verfügbar unter: http://www.parlament-berlin.de/ados/17/IIIPlen/vorgang/d17-2500.pdf

————————————————————————————————————-

I am very pleased about the result of over a year’s work of the Enquete Commission of the Berlin House of Representatives, in which I was involved: the final report “New Energy for Berlin – The Future of the Energy Industry Structures”. The report will soon be translated into English. The report ist available online here: http://www.parlament-berlin.de/ados/17/IIIPlen/vorgang/d17-2500.pdf

Article on strategic shortcomings of the Polish energy policy

okladka_siodmego_numeru-miniatura Published in e-Politikon 7/2013 “Klimat i Polityka”, Ośrodek Analiz Politologicznych UW [e-Politikon 7/2013 “Climate and Politics”, Centre for Political Analysis at the University in Warsaw].

Strategiczne niedomagania polskiej polityki energetycznej – studium przypadku

Poniższy artykuł powstał na podstawie opinii opracowanej przez dr K. Jankowską jako recenzenta powołanego przez przedstawicieli Ruchu Palikota, posłankę A. Grodzką i prof. R. Ciacha, odnośnie odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki na interpelację poselską A. Grodzkiej nr 19289.

Wstęp

26 lipca br. Ministerstwo Gospodarki przesłało poseł A. Grodzkiej odpowiedź na interpelację złożoną 3 lipca br. w sprawie prognozowanych kosztów inwestycyjnych budowy różnych rodzajów elektrowni w Polsce w przeliczeniu na koszt zainstalowanej mocy 1 MW z takiej elektrowni. Głównym celem interpelacji było sprawdzenie, czy Ministerstwo Gospodarki, realizując Program polskiej energetyki jądrowej, kieruje się argumentem opłacalności ekonomicznej takiej inwestycji oraz na jakich danych opiera swoje wnioski. Kolejnym celem było uzyskanie informacji na temat kosztów przygotowania do budowy elektrowni jądrowych wliczając w to koszt Departamentu Energetyki Jądrowej Ministerstwa Gospodarki, Peąnomocnika Rządu ds. Energetyki Jądrowej, Spółek PGE EJ1 i PGE Energetyka Jądrowa oraz zleceń i zamówień na badania środowiskowe i lokalizacyjne elektrowni jądrowej. Podstawową tezą, jaką wydaje się bronić Ministerstwo Gospodarki w swojej odpowiedzi na interpelację poselską, jest, iż realizacja Programu polskiej energetyki jądrowej, przy zachowaniu istotnej roli energetyki węglowej, jest najbardziej opłacalnym i ekonomicznie uzasadnionym kierunkiem rozwoju polskiej energetyki. W poniższym artykule wskazano na kilka, zdaniem autorki najważniejszych, słabości tego stanowiska, odnosząc się ściśle do argumentów zaprezentowanych w odpowiedzi Ministerstwa na interpelację poseł Grodzkiej. Analizy tych argumentów dokonano w kontekście krajowej i międzynarodowej polityki energetycznej.

Należy zauważyć, że w Polsce brakuje dogłębnych analiz i opracowań autorstwa krajowych instytutów i ośrodków badawczych, w których przyjrzano by się krytycznie prezentowanym przez Ministerstwo danym nt. kosztów elektrowni konwencjonalnych oraz technologii odnawialnych źródeł energii (OZE), jak również opartym na nich wnioskom. Dane, które Ministerstwo podało w swojej odpowiedzi na interpelację poseł Grodzkiej, pochodzą, z dwoma wyjątkami, z opracowań OECD. Jednak trudno się dziwić, skoro większość państwowych środków finansowych, i to w nadzwyczaj sporych ilościach, kierowana była do tej pory na badania i analizy dotyczące energetyki konwencjonalnej, tylko w niewielkim stopniu na badania i analizy dotyczące energetyki odnawialnej. Z tego też powodu analizując odpowiedź Ministerstwa Gospodarki na interpelację poseł Grodzkiej sięgnąć należy po zagraniczne opracowania i dane.

(…).