Archive for Resources policy

Conference on energy crisis and energy security on 17 June in Warsaw

The conference is going to take place in the Polish Parliament (Sejm) on 17 June. The title of my presentation is: “Germany’s Scenario and Prepartion in Case of Global Energy Crisis” (in Polish: “Scenariusz i przygotowania Niemiec na wypadek (globalnego) kryzysu energetycznego”).

It is organized by the Environmental Assiociation EKO-UNIA (Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA), Nationawide Coalition “Development YES – Open-cast Mining NO” (Ogólnopolska Koalicja “Rozwój TAK – Odkrywki NIE”) and Anna Grodzka – Member of the Polish Parliament from the Green Party.

Description of the conference at the organizers’ website:

Celem konferencji jest przeanalizowanie skali zagrożenia wynikającego z prognozowanego przez wielu naukowców załamania się globalnego bezpieczeństwa dostaw energii. Wiąże się to z wyczerpywaniem się zasobów paliw kopalnych, na jakich oparta jest głównie dotychczasowa gospodarka Polski i większości krajów. Dennis Meadows – światowej sławy naukowiec, autor raportu Klubu Rzymskiego (Granice wzrostu, 1972) ostrzega, że już przed rokiem 2020 można się spodziewać wyczerpania strategicznych paliw kopalnych, gospodarczego upadku i rozpoczęcia gwałtownej redukcji populacji.

Zasadniczym celem konferencji jest podkreślenie wagi polityki energetycznej kraju dla strategii bezpieczeństwa narodowego, z myślą o teraźniejszych i przyszłych pokoleniach.

Here is more information about the conference.

Here you may watch the press conference that too place before the conference.

Here you may watch the video taken at the conference and the panel discussion.

Article on waste and resources policy in Germany and Poland

bildPublished in Biuletyn Niemiecki 29.08.2013, nr 39.

Europejskie społeczeństwo zapobiegania odpadom i odzysku surowców – doświadczenia z Niemiec, wyzwania dla Polski

Coraz mniej odpadów komunalnych – choć nie wszędzie

Według danych Eurostatu w 2011 r. ilość wytworzonych odpadów komunalnych w Unii Europejskiej (UE) czwarty rok z rzędu była niższa od roku poprzedniego i wyniosła 253,1 mln ton (1). Jest to o ok. 1,3 mln ton mniej niż w 2007 r., który był rokiem rekordowym. Przeciętny mieszkaniec UE wytworzył w 2011 r. 503 kg odpadów. W Polsce ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2011 r. wzrosła w porównaniu z 2010 r. z ok. 12,04 do ok. 12,13 mln ton (3). W 2011 r. przeciętny mieszkaniec Polski wytworzy? oko?o 315 kg odpadów komunalnych.

Wyzwaniem jest jednak nie tylko ilość odpadów, ale również metody postępowania z nimi. Obecnie ponad połowa odpadów (ok. 57%) jest albo spalana, również do celów energetycznych, albo składowana na wysypiskach śmieci, reszta jest poddawana różnego rodzaju procesom odzysku (5, 6). W Polsce ponad 70% odpadów jest składowanych, 1% jest spalany, a jedynie ok. 11% jest poddawanych recyklingowi. Pod koniec 2011 r. funkcjonowało w Polsce 578 kontrolowanych składowisk przyjmujących odpady komunalne, jednak równolegle działało aż 2539 wysypisk dzikich. Składowanie odpadów w jakiejkolwiek formie wiąże się jednak z negatywnym wpływem na środowisko oraz zdrowie i jakość życia człowieka poprzez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, a także emisję metanu.

(…).