Article on strategic shortcomings of the Polish energy policy

okladka_siodmego_numeru-miniatura Published in e-Politikon 7/2013 “Klimat i Polityka”, Ośrodek Analiz Politologicznych UW [e-Politikon 7/2013 “Climate and Politics”, Centre for Political Analysis at the University in Warsaw].

Strategiczne niedomagania polskiej polityki energetycznej – studium przypadku

Poniższy artykuł powstał na podstawie opinii opracowanej przez dr K. Jankowską jako recenzenta powołanego przez przedstawicieli Ruchu Palikota, posłankę A. Grodzką i prof. R. Ciacha, odnośnie odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki na interpelację poselską A. Grodzkiej nr 19289.

Wstęp

26 lipca br. Ministerstwo Gospodarki przesłało poseł A. Grodzkiej odpowiedź na interpelację złożoną 3 lipca br. w sprawie prognozowanych kosztów inwestycyjnych budowy różnych rodzajów elektrowni w Polsce w przeliczeniu na koszt zainstalowanej mocy 1 MW z takiej elektrowni. Głównym celem interpelacji było sprawdzenie, czy Ministerstwo Gospodarki, realizując Program polskiej energetyki jądrowej, kieruje się argumentem opłacalności ekonomicznej takiej inwestycji oraz na jakich danych opiera swoje wnioski. Kolejnym celem było uzyskanie informacji na temat kosztów przygotowania do budowy elektrowni jądrowych wliczając w to koszt Departamentu Energetyki Jądrowej Ministerstwa Gospodarki, Peąnomocnika Rządu ds. Energetyki Jądrowej, Spółek PGE EJ1 i PGE Energetyka Jądrowa oraz zleceń i zamówień na badania środowiskowe i lokalizacyjne elektrowni jądrowej. Podstawową tezą, jaką wydaje się bronić Ministerstwo Gospodarki w swojej odpowiedzi na interpelację poselską, jest, iż realizacja Programu polskiej energetyki jądrowej, przy zachowaniu istotnej roli energetyki węglowej, jest najbardziej opłacalnym i ekonomicznie uzasadnionym kierunkiem rozwoju polskiej energetyki. W poniższym artykule wskazano na kilka, zdaniem autorki najważniejszych, słabości tego stanowiska, odnosząc się ściśle do argumentów zaprezentowanych w odpowiedzi Ministerstwa na interpelację poseł Grodzkiej. Analizy tych argumentów dokonano w kontekście krajowej i międzynarodowej polityki energetycznej.

Należy zauważyć, że w Polsce brakuje dogłębnych analiz i opracowań autorstwa krajowych instytutów i ośrodków badawczych, w których przyjrzano by się krytycznie prezentowanym przez Ministerstwo danym nt. kosztów elektrowni konwencjonalnych oraz technologii odnawialnych źródeł energii (OZE), jak również opartym na nich wnioskom. Dane, które Ministerstwo podało w swojej odpowiedzi na interpelację poseł Grodzkiej, pochodzą, z dwoma wyjątkami, z opracowań OECD. Jednak trudno się dziwić, skoro większość państwowych środków finansowych, i to w nadzwyczaj sporych ilościach, kierowana była do tej pory na badania i analizy dotyczące energetyki konwencjonalnej, tylko w niewielkim stopniu na badania i analizy dotyczące energetyki odnawialnej. Z tego też powodu analizując odpowiedź Ministerstwa Gospodarki na interpelację poseł Grodzkiej sięgnąć należy po zagraniczne opracowania i dane.

(…).

Comments are closed.